Đọc Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước


Quyển sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Online

Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước
Giới thiệu sách: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI
Nội dung sách gồm các phần sau:
PHẦN I: QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG
1. Quy định về tiền lương, cải cách chính sách tiền lương (đã cập nhật Nghị quyết 27-NQ-TW ngày 21/5/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ về hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang)
2. Quy định về tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng (đã cập nhật Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017, Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017, Công văn số 3162/BHXH-CSXH ngày 27/7/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.
3. Quy định về tiền lương, phụ cấp đối với người làm việc trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (đã cập nhật Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011, Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011, Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015, Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015, Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017…)
4. Chế độ, chính sách đối với Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Quốc hội
PHẦN II: QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
PHẦN III: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHI TRẢ TRONG CÁC LĨNH VỰC
1. Chế độ công tác phí, hội nghị
2. Sự nghiệp văn hóa, thông tin
3. Sự nghiệp bảo vệ môi trường
4. Chế độ chi tiêu đối với công tác Đảng, Công đoàn
5. Chế độ chi công tác thanh tra, điều tra thống kê
6. Chế độ bồi dưỡng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nai, tố cáo
7. Mức chi công tác thi hành án, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
8. Mức lệ phí tuyển dụng, hỗ trợ, đào tạo công chức, viên chức
PHẦN IV: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020
2. Thông tư 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
3. Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
4. Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
5. Thông tư 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
6. Thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
7. Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
8. Thông tư 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
9. Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước
10. Thông tư 06/2018/TT-BTC ngày 24/1/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước
11. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC ngày 15/3/2018 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước
12. Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
13. Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 


Đọc Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Miễn Phí, Xem Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước, Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Online, Đọc Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Trên Điện Thoại, Đọc Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Cho Android - Iphone - IOS, Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Trực Tuyến Online, Xem Sách Chính Sách Mới về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Tiêu Chuẩn Định Mức Các Khoản Chi Ngân Sách Nhà Nước Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start